Geschiedenis

De geschiedenis van Boréas

Op 30 augustus 1899 werd in Usquert het Harmoniekorps Boréas opgericht. Het aantal leden bij de oprichting was negentien. Wie van deze leden het initiatief heeft genomen of wat de reden is geweest is niet bekend. Uit overlevering is wel eens gehoord dat het gemis aan een muziekvereniging bij de in 1899 gehouden feesten ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina een van de redenen zou zijn geweest. Men zag kans om een bedrag van f 600,- bijeen te brengen. Er werd voor een bedrag van f 517,90 instrumenten gekocht bij muziekhandel Steenhuis in Groningen. Op 13 november 1899 kon de eerste repetitie worden gehouden.

Gedurende de Eerste Wereldoorlog was er een moeilijke periode, deels door vertrek en vanwege mobilisatie van enkele leden die tot militaire dienst werden opgeroepen. Op 20 mei 1917, zo blijkt uit de notulen van de vergadering, had Boréas nog maar 7 leden. Er werd toen zelfs over gesproken of het nog wel zin had om door te gaan. Er werd besloten om oud-leden te activeren, met succes, want op 5 januari 1918 werd er melding gemaakt van 16 werkende leden. Een ingrijpende wijziging in deze periode was de omschakeling van Harmonie naar Fanfarekorps.

In het jaar 1924 vierde Boréas hun 25-jarige jubileum, wat blijkt uit de groepsfoto genomen op het Hoogtje te Usquert.

De periode hierna werd gekenmerkt door de economische crisis van de dertiger jaren, die een groot aantal van de leden trof, wat uiteraard niet bevorderlijk was voor het functioneren van een culturele vereniging. Hierna kwam de fatale 10 mei 1940. De bezetter was aanvankelijk zeer tolerant in zijn optreden en het leven en ook de activiteiten van de vereniging gingen hun normale gang tot begin 1945.

De maatregelen van de bezetter werden toen steeds ernstiger, wat tot gevolg had dat bij enige leden de lust om muziek te maken verging, terwijl een aantal jongeren te werk werd gesteld in Duitsland of moesten onderduiken, zodat de groep steeds kleiner werd. Het toenmalige bestuur besloot toen toch om de verenging niet op te heffen, omdat het zeer de vraag zou zijn of er na het einde van de oorlog voldoende mensen zouden zijn om de zaak weer op poten te zetten. Door onderling contact te blijven onderhouden vond men elkaar vrij spoedig weer na de bevrijding in april 1945.

In 1949 werd het 50-jarig jubileum gevierd met als hoogtepunt het jubileumfestival, waaraan door 13 muziekverengingen werd deelgenomen. Op 1 augustus 1955 werd aan het korps een drumband toegevoegd en dat heeft zich ontplooid tot een van de beste drumbands van het Noorden. Op 7 mei 1956 vond in het gemeenlijk Volksgebouw te Usquert de overdracht plaats van een nieuwe collectienstrumenten.

Hieraan voorafgaande waren vele acties gevoerd en fondsen aangeschreven. Tevens heeft de toenmalige gemeente Usquert een renteloos voorschot verstrekt, omdat de vereniging er in financieel opzicht slecht voor stond.

De vereniging vierde op 26 december 1959 haar 60-jarig bestaan met een feestelijke uitvoering in Hotel ’t Gemeentehuis. Hoogtepunt hieruit was dat het korps en de drumband na de pauze verschenen in het eerste uniform van Boréas, met het wapen van de gemeente op de revers van de jas. In 1961 was Boréas de organisatie van het jaarlijkse bondsconcours toegewezen. Aan dit tweedaagse concours werd deelgenomen door 40 muziekverenigingen. Ook muzikaal gezien was het voor de vereniging een groot succes. Het korps haalde een eerste prijs met lof van de jury en promotie naar de ereafdeling. De drumband behaalde een eerste prijs met promotie naar de concoursafdeling uitmuntendheid.

Na 1964 daalde het ledenaantal van het korps door onvoldoende jeugdige aanwas en vergrijzing dermate dat men nog met grootste moeite  kon optreden en er zelfs zaken moesten worden afgezegd. Deze zorgelijke situatie zou zich tot na 1970 voortzetten. De drumband was toen op dusdanig niveau dat het mocht deelnemen aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Tijdens het 75-jarig bestaan op 21 december 1974 heeft de vereniging een bedrag van f 4100,- gekregen. Dit geld is door een onder de bevolking gehouden bliksemactie bijeen gebracht. Op 21 juli 1975 nam de drumband voor de vierde keer deel aan het Wereld Muziek Concours in nieuw aangeschafte uniformen. De jury was onder de indruk van de prestaties van de drumband van Boréas. In totaal heeft de drumband 5 keer deelgenomen.

Op 1979 werd het 80-jarig bestaan gevierd met twee jubileumuitvoeringen. Op 13 januari 1979 ‘s middags was er een receptie in het Dorpscentrum en ‘s avonds de uitvoering in Hotel ‘t Gemeentehuis voor oud-leden en genodigden. Op 20 januari 1979 werd dat gevolgd door de uitvoering voor de donateurs en overige belangstellenden.

In 1984 werd de blaaskapel opgericht als eenmalig orkest tijdens de festiviteiten van het 60-jarig bestaan van VV Usquert. Daarna besloot men om hier mee door te gaan. De blaaskapel heeft vele eerste prijzen behaald en zelfs meer dan 25 keer deelgenomen aan het blaaskapellenconcours te Muntendam. In 2009 is de blaaskapel ontbonden wegens een tekort aan leden.

Op 18 en 25 november 1989 werden uitvoeringen gehouden in Hotel ‘t Gemeentehuis vanwege het 90-jarig bestaan van de vereniging. Daaraan voorafgaand werd in 1988 besloten om een fotoboek samen te stellen over de geschiedenis van Boréas dat in het jubileumjaar is gepresenteerd.

In 1996 werd besloten om een jeugdorkest in het leven te roepen ter ondersteuning en samenspel van jonge muzikanten. Het Jeugdorkest is in 2015 omgevormd tot een opleidingsorkest, Studio Noordenwind, en vormt ook de basis voor het dweilorkest.

In 1998 werd onze drumband/malletband opgeheven en pas in het najaar van 2009 kon men weer met een nieuw aantal leden de drumband worden opgestart.

In 2016 is de drumband omgevormd tot malletband.